Le Verger gîtes en chambres in de Vogezen

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

BOEKING
Indien u (mede) voor andere personen wenst te boeken, dient u hiervoor door die persoon te zijn gemachtigd.
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wanneer u een verblijf in een gîte of chambre van Le Verger boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:
Naam, adres, woonplaats (NAW), telefoonnummer, e-mail
Gegevens over de geboekte gîte of chambre
Dieetgegevens (indien van toepassing)
Overige gegevens zoals uw wens voor het soort bed, de verzorging van handdoeken en eindschoonmaak en het meenemen van huisdier(en)
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Uw gegevens zijn nodig om u informatie te verschaffen over uw verblijf, voor relevante communicatie betreffende de boeking en om de boeking en betaling af te handelen.
NAW-gegevens en gegevens over het geboekte verblijf in een gîte of chambre van Le Verger, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding en de debiteurenadministratie.
Uw dieetgegevens worden uitsluitend gebruikt om uw maaltijd overeenkomstig uw wens(en) te kunnen serveren.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk een jaar na het verblijf bewaard worden.
Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.
Met wie delen wij uw gegevens?
Wij delen deze gegevens met niemand anders.
Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.
KLACHTEN OVER HET VERBLIJF IN EEN GîTE OF CHAMBRE VAN LE VERGER
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de gîte of chambre waar u verbleef, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.
Met wie delen wij uw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met onze jurist en/of verzekeraar en beslechters van geschillen.
BEVEILIGING
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:
toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd – en waar dit passend is versleuteld – volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.
UW RECHTEN
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover:
deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
U heeft het recht op beperking van de verwerking.
U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.
WIJZIGINGEN
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.
VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.
VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Le Verger Gîtes, chambres d’hôtes en wandelvakanties in de Vogezen.
68, chemin de la blanche baule
88100 Taintrux, France
+33329588730
contact@vakantiehuisvogezen.com
Siretnno: 487 682 478 chambre de commerce St.Dié-des-Vosges